Alt 06 Nisan 2012, 11:14   #1
NetteKeyif
 
Sincap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Mart 2011
Mesajlar: 16.176
Sincap is on a distinguished road
Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1 Puanlar: 48.146, Seviye: 1
Üst seviye: 99%, 0 Gereken puan
Üst seviye: 99% Üst seviye: 99% Üst seviye: 99%
Etkinlik: 33%
Etkinlik: 33% Etkinlik: 33% Etkinlik: 33%
Standart Antibiyogram Testi Nedir?

antibiyogram testi nasıl yapaılır - çocuklarda akılcı antibiyotik sempozyum notları - uygun antibakteriyel tespiti - antibiyotiklerAntibiyogram Yorumu

Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren
Antibiyotik direnci, gerek toplum gerekse hastane kökenli infeksiyonların tedavisinde sorun oluşturmakta ve giderek büyüyen bir problem haline gelmektedir. Direnç nedeniyle tedavi başarısızlıklarının en aza indirgenmesi, infeksiyon kaynağından izole edilen bakterilerin tanımlanması (identifikasyonu), duyarlılık testlerinin standart bir yöntem ile doğru saptanması ve doğru yorumlanması ile gerçekleşebilir. Doğru sonuç için testlerin standardizasyon kurallarına uygun yürütülmesi gerekmektedir. Ülkemizde klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında yapılan antibiyotik duyarlılık deneylerinde yaygın olarak National Commitee For Clinical Laboratory Standarts (NCCLS) kuralları uygulanmakta ve sonuçlar bu kurallara göre yorumlanmaktadır. Test sonuçları duyarlı (S), orta (intermediate, I) veya dirençli (R) olarak belirtilir. S kategorisi, başka bir kontrendikasyon yoksa belirtilen etkene bağlı olan infeksiyonun, denenen ilacın uygun dozları ile tedavi edilebileceğini gösterir. I kategorisi, MİK değerlerinin ilacın doku veya kan düzeylerine yakın olduğunu belirtir.
Bu tip ilaçlar fizyolojik olarak konsantre edildikleri vücut bölgelerindeki infeksiyonların tedavisinde kullanılabilirler. (Örneğin kinolonlar ve beta-laktamlar için idrar yolu infeksiyonlarında olduğu gibi). R kategorisi ise, bu izolatların ilacın normal sistemik düzeyleri ile inhibe edilemeyeceğini gösterir. Yeni antibakteriyellerin ve bunlara karşı direnç oranlarının gelişimine paralel olarak, son 10 yıl içerisinde direnç mekanizmaları ile ilgili bilgilerin de çok arttığı görülmektedir. Bu bilgiler standart antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumlanmasına ve dolayısıyla akılcı tedavi seçimine katkıda bulunmaktadır.
Duyarlılık testi sonuçları daima identifikasyon sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.Tablo 1.
Doğal direnç özelliği gösteren mikroorganizmalar Mikroorganizma Doğal dirençli olduğu antibiyotik Tüm Gram pozitif bakteriler
Aztreonam, temosilin, kolistin, nalidiksik asit Streptokoklar
Fusidik asit, aminoglikozidler (sinerjik etki d›fl›nda) S.pneumoniae Trimetoprim, aminoglikozidler Metisiline dirençli S.aureus Tüm β-laktamlar ve karbapenemler Enterokoklar Penisilin G, karbenisilin, tikarsilin, tüm sefalosporinler, aminoglikozidler (sinerjik etki d›fl›nda), mupirosin Listeria 3. kuflak sefalosporinler Enterobacteriaceae’lerin tümü Penisilin G, glikopeptidler, fusidik asit, makrolidler, klindamisin, linezolid, streptograminler, mupirosin Acinetobacter baumannii Ampisilin, amoksisilin, 1.kuflak sefalosporinler P.aeruginosa Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin/klavulanat, 1. kuflak sefalosporinler,

2. kuflak sefalosporinler, sefotaksim, seftriakson, nalidiksik asit, trimetoprim B.cepacia Ampisilin, amoksisilin, 1. kuflak sefalosporinler, kolistin, aminoglikozidler Stenotrophomonas maltophilia Tikarsilin/klavulanat d›fl›ndaki tüm β-laktamlar, aminoglikozidler Flavobacterium Ampisilin, amoksisilin, 1.kuflak sefalosporinler(Chryseobacterium/Myroides) Salmonella spp Sefuroksim (in vitro olarak aktif, in vivo olarak değil) Klebsiella spp., Citrobacter diversus Ampisilin, amoksisilin, karbenisilin, tikarsilin Enterobacter spp., C.freundii Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin/klavulanat, 1. kuflak sefalosporinler, sefoksitin M.morganii Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin/klavulanat, 1. kuflak sefalosporinler,

sefuroksim, kolistin, nitrofurantoin Providencia spp. Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin/klavulanat, 1. kuflak sefalosporinler,

sefuroksim,gentamisin, netilmisin, tobramisin, kolistin, nitrofurantoin Proteus mirabilis Kolistin, nitrofurantoin Proteus vulgaris Ampisilin, amoksisilin, sefuroksim, kolistin, nitrofurantoin Serratia spp. Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin/klavulanat, 1. kuflak sefalosporinler, sefuroksim, kolistin Yersinia enterocolitica Ampisilin, amoksisilin, karbenisilin, tikarsilin, 1. kuflak sefalosporinler Campylobacter jejuni, Campylobacter coli
Trimetoprim
H.influenzae

Penisilin G, eritromisin, klindamisin Burkholderia cepacia Ampisilin, amoksisilin, 1.kuflak sefalosporinler, kolistin, aminoglikozidler M.catarrhalis Trimetoprim
Duyarlılık testi sonuçları daima identifikasyon sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bazı bakteri türleri genetik özellikleri olarak bir antibiyotiğin hedefi olan yapıyı hiç içermedikleri ya da antibiyotiğin hedefe ulaşmasını engelleyecek bir yapıya

sahip oldukları için veya antibiyotiği inaktive edecek enzimleri taşıdıkları için o antibiyotiğe dirençlidirler. Buna doğal direnç adı verilmektedir.

Çeşitli bakteri türlerinin doğal direnç özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Bu bakteriler kendileri için gösterilen antibiyotiklere hem in vitro hem de in vivo etkisizdirler. Bu nedenle dirençli olarak bildirilmeleri gerekir. İn vitro duyarlı bulunsa bile dirençli bildirilmesi gereken antibiyotikler Tablo 2’de toplanmıştır.

Doğru identifikasyon, bir bakterinin doğal olarak dirençli olduğu gibi hiç dirençli olamayacağı antibiyotikler konusunda da bizi bilgi sahibi yapar. Örneğin A grubu -hemolitik streptokoklarda penisilin direnci beklenmez çünkü bu bakterilerde penisiline direnç sağlayan bir mekanizma henüz gösterilememiştir. Bu sonuç laboratuar hatasından kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar direnç saptanmadığı bilinen antibiyotiklerden birine direnç bulunursa sonucun hatalı olduğu düşünülüp önce bakteri identifikasyonu, sonra duyarlılık testi tekrar edilmelidir. Aynı sonuç alındığında o güne kadar görülmemiş olan

yeni bir direnç tipi kuşkusuyla bir referans laboratuarına yollanmalıdır. Dirençli bulunduğunda tekrarlanması gereken direnç fenotipleri Tablo 3’de özetlenmiştir.


Tablo 2.
‹n vitro duyarl› bulunsa bile dirençli bildirilmesi gereken antibiyotikler
Bakteri
Dirençli bildirilecek antibiyotik Metisiline dirençli stafilokok Karbapenemler dahil tüm
β-laktamlar Gentamisine dirençli Gram (+) kok
Tüm aminoglikozidler Penisiline dirençli pnömokok
Ampisilin + amoksisilin + sefuroksim β-laktamaz (+) H.influenza Penisilin + ampisilin + amoksisilin β-laktamaz (+) M.catarrhalis Ampisilin + amoksisilin GSBL (+) Enterobacteriaceae 2., 3. ve 4. kuflak sefalosporinler 2. kuflak sefalosporinlerden herhangi birine dirençli Enterobacteriaceae 1. kuflak sefalosporinlerin tümü 3. kuflak sefalosporinlerden herhangi birine dirençli Enterobacteriaceae 1. ve 2. kuflak sefalosporinlerin tümü Siprofloksasine dirençli Enterobacteriaceae Tüm Kinolonlar Gentamisine dirençli Enterobacteriaceae ve P.aeruginosa Tobramisin Amikasine dirençli Enterobacteriaceae ve P.aeruginosa Gentamisin + Tobramisin Salmonella + Shigella Aminoglikozidler + 1. ve 2. kuflak sefalosporinler


Tablo 3. Testlerin tekrarlanmasını gerektiren, seyrek görülen direnç fenotipleri
Bakteri Doğrulanması gereken direnç fenotipleri S.aureus Vankomisin, teikoplanin, linezolid, kinupristin/dalfopristin Koagülaz negatif stafilokoklar
Vankomisin, linezolid Jeikeium korinebakteriler
Vankomisin, teikoplanin, linezolid S.pneumoniae Meropenem, vankomisin, teikoplanin, linezolid Grup A, B, C, G β-hemolitik streptokoklar Penisilin, vankomisin, teikoplanin, linezolid Enterokoklar Ampisilin ve kinupristin/dalfopristine aynı anda

direnç, linezolid, teikoplanin fakat vankomisin de¤il Enterobacteriaceae Meropenem, Proteus spp. d›fl›nda imipenem H.influenzae 3. kuflak sefalosporinler, karbapenem M.catarrhalis Siprofloksasin N.meningitidis Penisilin (yüksek düzey), siprofloksasin N.gonorrhoeae 3. kuflak sefalosporinler Acinetobacter, P.aeruginosa Kolistin Bacteroides Metronidazol, amoksiklav, karbapenemler C.difficile Metronidazol, vankomisin Sürekli yeni antibiyotikler geliştirilmesine rağmen, genel olarak, bir antibiyotik ailesindeki üyelerden birine karşı duyarlılık veya direnç bulunması, diğerleri ile ilgili yorum yapılabilmesini sağlamaktadır. Duyarlılık deneyleri sonucunda belirli bir antibiyotiğe karşı saptanan direnç, çapraz direnç nedeniyle çoğu zaman antibiyotiğin içinde bulunduğu grubun diğer üyeleri için de önem taşımaktadır. -laktamlar, makrolidler, aminoglikozidler, kinolonlar gibi antibiyotikler genellikle aynı direnç mekanizmalarından etkilenerek çapraz direnç gösterirler. Örneğin, başta streptokoklar olmak üzere Gram pozitif koklarda

eritromisin direnci klaritromisin, azitromisin gibi yeni makrolidlere karşı da direnç bulunduğunu göstermektedir (Tablo 4).

TABLO 4
Stafilokok ve streptokoklarda duyarlılık deneyleri sonucunda saptanan antibiyotik direncinin anlamı. ›

Bakteriler bulundukları Bakterilerin dirençli olduğu

antibiyotikler
Direnç mekanizmasından etkilenen
diğer antibiyotikler
Stafilokok
Oksasilin Karbapenem dahil tüm β-laktam antibiyotik Stafilokok
Gentamisin
Netilmisin, tobramisin ve amikasin
Enterokok
Gram pozitif kok
Kanamisin
Amikasin
Gram pozitif kok
Eritromisin
14 ve 15 üyeli makrolidler (Klaritromisin,
Gram pozitif kok
Eritromisin


+ Linkomisin
azitromisin) MLS B‚ grubu antibiyotikler
Quinupristin/dalfopristin’in bakterisid etkisikaybolur: stafilokok infeksiyonlar›nda dozartt›r›lmal›d›r.
Stafilokok
Linkomisin
Klindamisin
S.pneumoniae
Oksasilin
Penisilin ve/veya 3.kuflak sefalosporindirenci


Benzer mekanizma ile etkili iki antibiyotiğe direnç, mekanizması yapı olarak farklı ancak aynı hedefe etkili tüm antibiyotiklere de direnç olduğunu göstermektedir.
Yine Gram pozitif koklarda eritromisin ve klindamisin direncinin birlikte saptanması, aynı hedefe etkili linkozamidler ve streptogramin B’ye karşı da direnç varlığını göstermektedir. Bunlardan başka, Gram pozitif koklarda gentamisin direnci bulunması, 2" fosfotransferaz/6' asetil transferaz enzimi varlığını gösterir ki, in vitro olarak duyarlı bulunsa da bu suş tüm aminoglikozidlere dirençli olarak yorumlanmalıdır (Tablo 4).
Duyarlılık testlerinde duyarlı bulunan antibiyotiğe tedavi sırasında mutasyona uğrayarak direnç geliştiren mikroorganizmalar mevcuttur. Direnç gelişimi beklenen bakteri-antibiyotik kombinasyonları Tablo 5’te özetlenmiştir. Bu antibiyotikler zorunlu olmadıkça ilk seçenek olarak kullanılmamalıdır.
Antibiyotik duyarlılık deneyi sonuçlarını yorumlamak deneyi yapan klinik mikrobioloji laboratuarının görevidir. Fakat her zaman doğru yorumlanmış sonuçlarla karşılaşılmayabilir. Bu yüzden sık antibiyotik tedavisi uygulayan klınisyenlerinde çok ayrıntılı olmasa bile antibiyogram yorumuna ait genel bilgilerinin olması, doğru tedavi seçeneklerinin uygulanmasını sağlayacaktır.

Sincap isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç Cevapla  

Bookmarks

Etiketler
Antibiyogram Testi Nedir?


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:25.

dekorasyon Düğün fotoğrafçısı Kiralık Ofis | sanal ofis sanal ofis | muadil toner
istanbul travestileri | bursa escort bursa escort bursa escort istanbul travestileri sex hikayeleri | travesti forum | film izle| ankara travesti Bilgileri | istanbul travestileri Hakkında travesti | Ankara Travesti bilgileri | istanbul travestileri | ankara travestileri Bilgileri | bayan bilgileri | istanbul travestileri Bilgileri istanbul travestileri|

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383